Wolkengleiches Mädchen

Description

Sprecht mit dem Matrosen in der Stadt über Wu Yuan.


Award

Gold: 512

Exp: 51246

SP: 11582

Reputation: 0

SP: 11582

New quest: Die Untoten

NPC

Frau Yun - "World" 655 368(26)

Award NPC

Verrückter Matrose - "World" 669 364(22)

Quest Info

Level: 78 - 105

Can give up

Repeatable after failure