0 ring of red eye
Type: Adhesive
Subtype: Ring / Gemstone Ring
Used by character(s): Yu Xia, Ye Ying, Hun Ling, Jian Ling, Yu Ling, Yu Mang, Xi Shou, Yao Shou, Yao Jing, Wu Shih, Fa Shih, Wu Xia
LV. 7
Magical attack 41
Level Required: 55

Price: 6.930 / 13.860
Stacked: 1