Items: 棍杖
Shown 1-51 of 51
#   Name Level LV.
1 Without Name 0 0
2 Without Name 0 0
3 精良的短棍 1 1
4 短棍 1 1
5 木棍 1 1
6 未开锋的短棍 1 1
7 未开锋的齐眉棍 3 2
8 齐眉棍 5 2
9 精良的齐眉棍 5 2
10 未开锋的盘龙棍 9 3
11 盘龙棍 13 3
12 精良的盘龙棍 13 3
13 未开锋的九耳锡杖 17 4
14 九耳锡杖 21 4
15 精良的九耳锡杖 21 4
16 未开锋的疯魔杖 26 5
17 疯魔杖 31 5
18 精良的疯魔杖 31 5
19 未开锋的浮屠棍 36 6
20 浮屠棍 41 6
21 精良的浮屠棍 41 6
22 未开锋的广法棍 46 7
23 精良的广法棍 51 7
24 广法棍 51 7
25 未开锋的雷音棍 56 8
26 精良的雷音棍 61 8
27 雷音棍 61 8
28 未开锋的伏虎杖 66 9
29 伏虎杖 71 9
30 精良的伏虎杖 71 9
31 未开锋的降龙棍 76 10
32 降龙棍 81 10
33 精良的降龙棍 81 10
34 未开锋的菩提杖 86 11
35 菩提杖 91 11
36 精良的菩提杖 91 11
37 ☆震天撼地 95 13
38 ☆☆震天撼地 95 12
39 ☆☆☆震天撼地 95 12
40 未开锋的激浊棍 96 12
41 激浊棍 101 12
42 精良的激浊棍 101 12
43 未开锋的扬清棍 106 13
44 精良的扬清棍 111 13
45 扬清棍 111 13
46 未开锋的密隐棍 116 14
47 精良的密隐棍 121 14
48 密隐棍 121 14
49 未开锋的祖龙棍 126 15
50 精良的祖龙棍 131 15
Shown 1-51 of 51