Types: 战歌之城
Name Level Player Level Item Quest required
战歌之城·二等奖 0 0 一元复始令 -
战歌之城四等奖 0 0 - -
战歌之城·一等奖 0 0 万象更新石 -
战歌之城·三等奖 0 0 一元复始令 -
物幻之玉 1 1 碧黄髓 -